Jumalan olemassaolon todistavat 4 nykytieteen suurta keksintöä -ohjelma 4

KUULUTTAJA:… Mitkä neljä nykytieteen suurta löytöä todistavat, – että Jumala on olemassa?

Ensimmäinen niistä on, että universumilla oli alku.  Mistä se alkoi? Tieteen historioitsija Fred Burnham kirjoitti: – Hypoteesi Jumalan olemassaolosta on nykyään uskottavampi – kuin koskaan 100 vuoteen.

Toinen tieteen suuri löytö on, – että avaruudella ja ajalla oli myös alku.  Löytö vaatii selityksen. Tarvitaan yliluonnollinen syy universumin ulkopuolelta.

Tieteen kolmas suuri löytö on, – että universumin lait ja vakiot on säädetty mahdollistamaan ihmiselämä.  Fyysikko Fred Hoyle kirjoitti: –Todisteiden yleistajuinen tulkinta osoittaa, – että superäly on säätänyt fysiikkaa, kemiaa ja biologiaa niin, – että elämä on mahdollista.

Neljäs nykytieteen suurlöytö on – ihmissolun DNA-molekyyliin sisältyvä digitaalikoodi.  Koodissa on 3 miljardia merkkiä täsmätietoa siitä, – kuinka solu rakentaa monimutkaisia molekyylejä pysyäkseen elossa.  Mistä tämä tarkka tieto on peräisin? Se todistaa kiistattomasti älykkäästä suunnittelijasta ihmiselämän taustalla.

Vieraani Stephen Meyer kertoo näistä tieteen löydöistä.  Hän väitteli tieteen filosofian tohtoriksi Cambridgen yliopistosta.  Hän on ollut mukana perustamassa Älykkään suunnittelun liikettä – ja on vanhempi tutkija Discovery Institutessa.  Tervetuloa John Ankerberg Shown pariin.

*****

JOHN ANKERBERG… Onko usko Jumalaan paras selitys neljälle suurelle tieteen löydölle?  Tänään keskustelemme siitä, – osoittavatko biologian ja kosmologian tieteelliset todisteet, – että universumin ja elämän taustalla on älyllinen taho?  Edellisissä ohjelmissa -käsittelimme jo biologian ja kosmologian asioita.  Nyt Stephen tekee niistä yhteenvedon – ja lopuksi katsotaan, mihin maailmankatsomukseen päädytään

STEPHEN MEYER…Voisitko aloittaa.  Käsittelimme biologian todisteita suunnittelusta.  Fysiikan todisteet näkyvät universumin rakenteessa.  Tarkastelimme todisteita universumin alkupisteestä. Olen ollut kiinnostunut näistä asioista jo vuodesta 1985.  Olen vuosikausia miettinyt, – mikä maailmankatsomus selittää parhaiten havaintojamme luonnosta, – universumin alkuperästä, sen hienosäädöstä, elämän alkuperästä – ja muista suunnittelun todisteista, joista puhutaan tänään.  Aloitetaan kilpailevista maailmankatsomuksista. Maailmankatsomus on – johdonmukainen vastausten joukko olennaisiin kysymyksiin, -kuten: Mistä kaikki on lähtöisin?

Kun tarkastellaan luontoa, – on erilaisia maailmankatsomuksia, jotka yrittävät selittää sitä.  Teen niistä lyhyen yhteenvedon. Materialismin mukaan kaikki on peräisin materiasta ja energiasta.  Universumi voidaan ajatella suureksi ympyräksi. Tässä on piirroksiani. Heiluri edustaa luonnonlakeja.  Ihmiset, planeetat, puut, vuoret jne. edustavat universumin fyysistä materiaa. Näkemyksen mukaan fyysisen maailman ulkopuolella ei ole mitään.  Ei Jumalaa eikä tahoa, joka ilmoittaisi maailman tarkoituksen. Kaikki on peräisin materiasta ja energiasta. Aivan toista ääripäätä edustaa teistinen maailmankuva.  Sen mukaan luonto on järjestynyt kokonaisuus, jossa on omat lakinsa. Sitä edustaa heilurin edestakainen liike. Universumi ei ole itsenäinen ja olemassa itsestään. Sitä hallitsee Jumala, joka loi universumin.  Sitä kuvaa pikkunuoli keskellä. Jumala on luonnonjärjestyksen Luoja – ja ylläpitää sitä universumissa. Se, mitä kutsumme luonnonlaeiksi, – on Jumalan työtä.

Yksi nuolista kuvaa sitä, että Jumala tulee välillä luomakuntaansa, – jota Hän jatkuvasti ylläpitää.  Ajoittain Jumala siis on toimijana luodussa ympäristössään. Se on teistinen näkemys. On vielä kaksi maailmankatsomusta, jotka ovat ajoittain olleet hallitsevia.  Deismin mukaan on olemassa universumin ulkopuolinen Jumala, – joka ei koskaan toimi siinä. Tämä vastaa 1700-luvun ajatusta kellokoneistosta. Jumala “veti” universumin alulle kellon tavoin, – mutta jätti sen sitten omilleen.  Jumalalla oli rooli alussa, muttei sen jälkeen. On vielä itäinen maailmankatsomus, panteismi. Sen mukaan on olemassa persoonaton jumala. Jumala ei ole tietoinen mieli tai toimija. Häneen ei saa yhteyttä rukouksella tai muuten.  Tämä mystinen jumala pitää kaiken koossa. Panteismissa materia on jumala ja jumala on materia. On neljä ajatussuuntaa. Minua kiinnostaa, mikä niistä selittää parhaiten luonnonilmiöitä. Maailmankatsomusta voi pitää – metafyysisenä hypoteesina ja selityksenä.  Mikä katsomus selittää parhaiten 1900-luvun tieteen löytöjä?

Luettelen vielä aiemmissa ohjelmissa tarkastellut löydöt.  1. Universumilla on tietty alkupiste. Se keksittiin, – kun Hubble havaitsi, että universumi laajenee kaikkiin suuntiin.  Galaksit laajenevat. Jos menee ajassa taaksepäin, pääsee universumin alkupisteeseen. Einsteinkin ymmärsi sen, tosin vastentahtoisesti.  Toinen löytö oli, että ajan lisäksi – myös avaruudella on alku. Kun peruuttaa ajassa tarpeeksi, – aika-avaruuden kaareutumasta tulee äärettömän pieni.  Sen tilavuus on nolla.

Astronomit nimittävät tätä singulariteetiksi.  Se näyttäisi viittaavan siihen, – että universumin olemassaololle on sen ulkopuolinen syy.  Nollatilavuuteen ei voi laittaa mitään. Tämä pudottaa materialistisen näkemyksen pois pelistä.  Puhuimme aiemmin myös – fysiikan lakien ja vakioiden – sekä universumin rakenteen hienosäädöstä sen alussa.  Fyysikot ovat 1960-luvulta ymmärtäneet, – että universumi on hienosäädetty mahdollistamaan elämä. Fyysikko Fred Hoyle on todennut: –Todisteiden yleistajuinen tulkinta osoittaa, – että superäly on säätänyt fysiikkaa, kemiaa ja biologiaa niin, – että elämä on mahdollista.

Universumi vaikuttaa organisoidulta.  Se on toinen suuri löytö. Mikä näistä neljästä maailmankatsomuksesta – voisi vastata todisteisiin?  Tulin siihen johtopäätökseen, – että tieteellinen materialismi ja panteismi eivät vastaa todisteita, – koska ne eivät hyväksy universumin ulkopuolista tahoa – eivätkä etenkään älyllistä tahoa.  Hienosäätö vaatii älyä. Singulariteetti vaatii universumin ulkopuolisen syyn. Näyttää siltä, että vain teismi tai deismi tarjoavat riittävän selityksen. Vain ne hyväksyvät universumin ulkopuolisen tahon, – joka voi saada universumin aikaan.

ANKERBERG…Kun valitaan teismin ja deismin välillä, mitä muita todisteita on. Mitä voit sanoa biologiasta?

MEYER…Sieltä löytyvät avaintodisteet.  Elämä alkoi sen jälkeen, kun universumi oli jo olemassa.  Biologian todisteet suunnittelusta -eivät viittaa deistiseen luojaan, – joka rajoitti toimintansa universumin alkuun eikä sitten välittänyt siitä.  Tarvitaan subjektia, joka toimii universumin syntymisen jälkeen. Joko teististä suunnittelijaa – tai immanenttia suunnittelijaa, kuten avaruusoliota.  Olemme jo esittäneet todisteita avaruusolioita vastaan. Universumin rakenne todistaa suunnittelusta. Minusta teistinen hypoteesi vastaa kaikkiin todisteisiin.  Sen huomaa vasta, – kun käsittää biologian, fysiikan ja kosmologian vahvat todisteet.

Biologiaa käsittelimme aiemmin toisessa sarjassa.  Tarkoitan todisteita, jotka sisältyvät DNA-molekyyliin.  Francis Crick esitti v. 1957 sekvenssihypoteesin: – DNA-juosteessa olevat neljä kemikaalia, joita kutsutaan emäksiksi, – toimivat kuten aakkoset tekstissä tai digitaalimerkit tietokonekielessä.  Hypoteesi vahvistettiin. Biologit tunnustavat nyt, että DNA:n informaatio ohjaa elämää. DNA:n digitaalikoodi on välttämätön elämän ylläpitämiseksi.  Elämän alkua mietittäessä on saatava selville koodin alkuperä. Kirjassani Signature in the Cell käsittelen asiaa tarkasti.

Haluan osoittaa, – että älykäs suunnittelu selittää tätä löytöä. Käytän perusteluissani samaa päättelymetodia – kuin Darwin Lajien synty -teoksessaan.  Se on metodi kaukaisen menneisyyden tutkimiseksi.  Jos haluaa selvittää, mitä silloin tapahtui, – täytyy yksilöidä syy, joka voisi selittää halutun tapahtuman.  Elämän alkuperän selvittämiseksi on tiedettävä, -mistä tulee informaatio, joka mahdollistaa elämän. Darwin omaksui mentorinsa C. Lyellin metodin – ja etsi syytä, joka pystyy tuottamaan selitettävän asian.  Lyellin mukaan on löydettävä syy, joka toimii nyt.  Kun huomasin lauseen hänen kirjassaan, tajusin, – että älykästä suunnittelua voi tutkia tieteellisesti.

Kokemustieto on kaiken tieteellisen päättelyn perusta – ja sen mukaan tietoon tarvitaan älyä.  Eräs informaatiotutkija sanoi: –Uuden informaation tuottaminen on tavanomaisesti tietoista toimintaa.  Otetaan askel taaksepäin.  Eikö elämän historiassa juuri ole tarvittu uutta informaatiota, – joka mahdollistaa elämän?  Tutkijat sijoittavat elämän alun aikaan 3,85 miljardia vuotta sitten. Se on 10 mrd. vuotta alkuräjähdyksestä. Suunnittelija ei siis ole avaruusolio, – eikä voi olla deistinen luojakaan, – koska hänen toimintansa olisi rajoittunut universumin alkuun.  Nyt tutkimme todisteita suunnittelusta, -jotka yhdessä universumin rakenteen kanssa – osoittavat teistiseen suuntaan eli suunnittelijaan, – joka toimi universumin alussa ja kykenee toimimaan sen jälkeenkin – ja kosmoksen historian aikana. Biologia todistaa suunnittelusta kauan universumin alun jälkeen.

ANKERBERG…Katkon jälkeen puhumme kemiallisista todisteista, – siitä miten solu sai alkunsa.  Lisäksi on biologian todisteita. Näistä aiheista seuraavaksi. Pysykää kanavalla

*****

ANKERBERG…Jatkamme tieteenfilosofi Meyerin kanssa.  Puhumme nyt biologisesta evoluutiosta. Osoitimme jo, ettei kemiallinen evoluutio voi tapahtua sattumalta.  Entä sen jälkeinen kehitys? Voisitko havainnollistaa asioita ja auttaa valitsemaan teismi tai deismi.

MEYER…Kriittinen kysymys on taas suunnittelu.  Mistä sitä löytyy universumissa? Ruutuun tulee aikajana, – joka osoittaa, missä kohdissa suunnittelu on ilmiselvää.  Jos suunnittelua tarvittaisiin vain universumin alussa, – deistinen suunnittelija olisi mahdollinen. Se olisi riittävä metafyysinen hypoteesi.  Jos suunnittelua havaittaisiin vain elämässä eikä universumissa, -suunnittelija voisi olla avaruusolio. Todisteet tukevat suunnittelua kummassakin, – ja siksi teistinen suunnittelija on selitys.  Hän pystyy suunnittelemaan universumin rakenteen -sekä suunnittelemaan ja toteuttamaan sen jälkeen muunkin. Tämä näkyy elämän alkuperässä. Ensimmäinen solu on kiistaton todiste suunnittelusta. Kirjani kertoo siitä.

Todisteita on muuallakin aikajanalla.  Sen lisäksi, että ensimmäinen solu todistaa suunnittelusta, – siitä todistaa myös tärkeiden eläinten ruumiinrakenteen alkuperä.  Paleontologit puhuvat kambrikauden lajiräjähdyksestä. Sen arvioidaan tapahtuneen 530 milj. vuotta sitten. Selvästi universumin alun jälkeen.  Se todistaa siis suunnittelusta kauan universumin alun jälkeen. Katsotaan, mitä biologit ovat löytäneet.

Ns. kambrikauden lajiräjähdyksessä – geologisesti hyvin lyhyessä ajassa, 3-6 miljoonassa vuodessa, – elämän historiassa syntyy anatomisia uutuuksia.  Laskutavasta riippuen syntyy noin 19-30 uutta ruumiinrakennetta. Nämä ensimmäiset eläimet ajoitetaan kambrikauden fossiililuettelossa – aina tähän hyvin kapeaan aikaikkunaan.  Darwinistisesta näkökulmasta tämä on suuri ongelma monista syistä. Se ei sovi darwinistiseen kuvaan elämän historiasta. Darwin kuvasi elämän historiaa puulla. Yksi elämän muoto muuttui vähitellen toiseksi.  Mutta ensimmäiset eläinmuodot ilmestyivätkin yhtäkkiä – ilman edeltäjiä, joista kehittyä. Fossiilit eivät tue vähittäistä muodonvaihdosta.

Tulee valtavasti uusia rakenteita, joiden syntyminen vaatii informaatiota.  Mistä se on peräisin? Jos mutaatio ja luonnonvalinta eivät voi selittää sitä, – mitä muita selityksiä on tarjolla?  Älykäs suunnittelu tarjoaa ratkaisun. Kokemustiedon perusteella tiedon lisääntymiseen tarvitaan mieli. Tiedämme yhden tahon, joka pystyy tuottamaan kambrikauden lajiräjähdyksen.  Tämä todistaa älystä. Rakenteeltaan uusien eläinten nopeaan ilmestymiseen tarvitaan tietoa ja älyä.

ANKERBERG…Oliko näin koko janan osalta?

MEYER…Elämän historiassa on monia esimerkkejä laajoista innovaatioista – ja uusista biologisista rakenteista.  Niihin tarvitaan uusia solujärjestelyjä, – uusia solutyyppejä, uusia proteiineja – ja paljon uutta tietoa DNA:han – ja ehkä jopa tietoa ylemmiltä biologian hierarkiatasoilta.  Esimerkkinä uusien rakenteiden nopeasta ilmestymisestä on – nisäkkäiden levittäytyminen. Noin 50 milj. vuotta sitten ilmestyi 13-15 uutta nisäkkäiden lahkoa. Kukkivien kasvien alku sijoitetaan liitukaudelle.  Eri hyönteisryhmät ilmestyvät fossiiliaineistoon hyvin nopeasti. Kuten myös merelliset matelijat. Monet ryhmät ilmestyvät hyvin nopeasti. Siihen tarvitaan uusia muotoja, rakenteita ja informaatiota. Olen vakuuttunut siitä, ettei Darwinin mutaatio ja luonnonvalinta selitä sitä.  Sen sijaan älykäs suunnittelu selittää. Näemme todisteita älykkäästä suunnittelusta – eri kohdissa kosmista aikajanaa.

ANKERBERG…Onko muita biologian todisteita suunnittelusta?

MEYER…On todella paljon todisteita, mm. solun sisältä nanoteknologiasta.  Michael Behe kertoo niistä kirjassaan Darwin’s Black Box.  Elävissä organismeissa on monia esimerkkejä upeista molekyylikoneista.  Tässä on ns. ATP-syntaasi.  Se lataa “akkuja” solujen energianlähteeksi.  ATP-syntaasi on solun mitokondrion kalvolla. Siinä on kaunis roottori, joka pyörittää akselia.  Liike muokkaa proteiineja – ja avaa taskun, johon kaksi molekyyliä sopii täydellisesti. Tasku sulkeutuu, molekyylit yhdistyvät ja vapautetaan.  Solu saa energiaa. ATP-syntaasi on kuin pyörintä- moottori, johon proteiinit siirtyvät. Solu on täpötäynnä nanoteknologiaa – ja vaikuttaa todella suunnitellulta.  Tätä ei voi selittää riittävästi mutaatioilla tai luonnonvalinnalla.

ANKERBERG…Entä maailmankatsomukset

MEYER…Kosmologisen aikajanan eri kohdissa – on todisteita suunnittelusta elollisessa maailmassa, – kuten elämän, kambrikauden ja muiden eläinten – sekä näiden pikku koneiden alkuperä.  Suunnittelu ei siis rajoitu vain universumin alkuun – ja fysiikan lakien ja vakioiden hienosäätöön, – vaan sitä on havaittavissa satunnaisin välein – koko kosmoksen historian ajan. Todisteet eivät viittaa deistiseen luojaan – tai selitykseen, joka kieltää älyllisen tahon.  Todisteet viittaavat suunnittelijaan, joka toimi universumin alussa – ja universumin alun jälkeenkin. Minusta tämä kertoo teistisestä suunnittelijasta, – jolla on uskovien Jumalaan liittämät ominaisuudet. Hän on yliluonnollinen, älykäs ja aktiivinen. Minusta tämä on yksi syy siihen, että ns. uusateismista etäännytään.  Se on samaa vanhaa ateismia. Pitkäaikainen ateisti Anthony Flew – joutui myöntämään, – että kosmologiassa ja biologiassa oli kiistattomia todisteita Luojasta. Historioitsija Fred Burnham totesi, – että hypoteesi Jumalasta on nykyään uskottavampi kuin koskaan 100 vuoteen. Olen samaa mieltä. Se ei ole vain uskottavampi, vaan paras selitys – kaikille kosmologian, fysiikan ja biologian todisteille, – joista olemme puhuneet.

ANKERBERG…Stephen, kiitos vierailustasi.  Olet todella lahjakas ihminen Jumalan käytössä.  Kiitos, että pääsit jakamaan tietojasi. Se oli meille etuoikeus. – Ilo oli puolellani.

MEYER…Oli hienoa saada puhua kaikille ohjelmasi katsojille.

ANKERBERG…Kiitos seurastasi tänään.  Nähdään ensi viikolla.

*****

Lisätietoja ja katsomaan lisää TV-ohjelmia voit ladata ilmaisen APP: n John Ankerberg -näyttelystä.

Rukoilemaan hyväksymään Jeesuksen Kristuksen henkilökohtaisena Vapahtajasiasi, käy www.jawhow.org

Copyright 2015 ATRI

Jeesus-elokuva

Kuinka tulla uskoon?

Ääniraamattu